دریافت فایل PDF ثبت نام، پس از مصاحبه و پذیرش قطعی

جهت دریافت فایل PDF ثبت نام، که پس از انجام مصاحبه و پذیرش قطعی از طرف مجموعه گلبان خرد انجام می شود.

 

لطفا جهت دریافت فایل PDF روی لینک زیر کلید کنید.

 

14