هوش استرنبرگ(هوش موفقیت)

از نظر استرنبرگ هوش مجوعه ایی از توانایی ها برای رسیدن به موفقیت است که تحت تاثیر عوامل اجتماعی و محیطی نیز هستند. برای درک بهتر این موضوع باید تعریفی مناسب برای الف-توانایی ب-موفقیت  ارائه بدهیم. الف-توانایی یا توانمند قبل…