امروز طعم تعطیلی مدرسه چه تلخ بود وناخوشایند

امروز فهمیدم که چقدر دوستشان(کودکان) دارم.هیاهوی مدرسه را،دانش آموزانم را،شیطنتها وحتی درس نخواندن هایشان را..امروز فهمیدم که چقدر خوشبخت بوده ایم ما، که دوران طاعون و وبا را به چشم ندیدیم وفقط در کتابها خواندیم.👩‍💻
امروز طعم تعطیلی مدرسه چه تلخ بود وناخوشایند...😞😔
ومن فهمیدم که تعطیلی باید شیرین باشد ودلچسب🥳...مثل تعطیلی روزهای آخر اسفندماه که باد بوی تازگیها رابه مشام جانمان میرساند وآوای شلوغی بازارها،شوق خرید🛍️🎁🥾👠👖🧥👚، عطر چای☕ و پایان خانه تکانی🏘️،هوش از سرمان می رباید
واینجاست که لذت دارد لحظه شماری بچه هابرای فارغ شدن از کلاس وشنیدنی است صدای شوق آور خداحافظی بچه ها،که چه دارا وچه ندار،برخی به شوق کفشهای نو👟 وبرخی به عشق روزهای خوش بیخیالی،با شادمانی🏃‍♂️ به طرف خانه پر میگشایند.🦋🦋
پروردگارا!کودکان سرزمینم وپدران ومادران این دیار را در این روزهای پرخطردرپناهت به سلامت دارتادوباره طنین اشتیاقشان ،الفبای زندگی رادر دامن مدرسه زمزمه کنند🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲

13