مهارت های حسی و حرکتی

مهارت های حسی و حرکتی

سراسر زندگی کودکان در سال‌های اولیه مملو از تجارب حسی می باشد.کودکان از بدو تولد از طریق لمس، چشیدن،دیدن،بوییدن و شنیدن در مورد دنیای اطراف خود فرا می‌گیرند.به عبارتی این تجارب و فعالیت‌های حسی امری قطعی برای تکامل مغز میباشد…

 هوش استرنبرگ(هوش موفقیت)

هوش استرنبرگ(هوش موفقیت)

از نظر استرنبرگ هوش مجوعه ایی از توانایی ها برای رسیدن به موفقیت است که تحت تاثیر عوامل اجتماعی و محیطی نیز هستند. برای درک بهتر این موضوع باید تعریفی مناسب برای الف-توانایی ب-موفقیت  ارائه بدهیم. الف-توانایی یا توانمند قبل…

 هوش های هشتگانه گاردنر

هوش های هشتگانه گاردنر

کودکان ما دارای ضریب هوشی های متفاوتی هستند. همین تمایز نوع ضریب هوشی است که دنیای کودکان را انقدر جذاب و متفاوت و متنوع کرده است.در این مقاله به انواع ضریب های هوشی در کودکان می پردازیم.

 مهارت های حسی حرکتی

مهارت های حسی حرکتی

زندگی کودکان در سالهای اولیه مملو از تجارب حسی مختلف می باشد، فرزندان شما در مدرسه شاد گلبان خرد می توانند با برنامه های مختلف ین مهارت های حسی حرکتی را درک و تقویت کنند.