دسترسی به صفحه کلاس های واحد پسرانه

 

 

کلاس های واحد پسرانه
مقطع آموزگار
اول - الف ورود به کلاس  سر کار خانم ترکان
اول - ب ورود به کلاس سر کار خانم سلمانیان زاده
دوم سر کار خانم حسینی زاده
سوم ورود به کلاس سرکار خانم محمد زاده
چهارم هفت خوان  سرکار خانم بیانی پور.
پنجم سرکار خانم فتاحی مقدم.
ششم  ورود به کلاس سرکار خانم کیانی. سرکار خانم جلالی.

 

 

39