فارسی، پایه اول ابتدایی خانم ترکان، آموزش تشدید.

بازگشت به کلاس پایه اول پسرانه، سرکار خانم ترکان

تدریس درس فارسی پایه اول ابتدایی. آموزش تشدید. این کلاس آموزشی توسط سرکار خانم ترکان، تقدیم شما عزیزان می شود.

 

29