آموزش چرتکه در 12 ترم. تابستان 1398

آموزش چرتکه در 12 ترم. تابستان 1398.

ضمنا کلاس ها در طول سال هم ادامه داره. جانمونید بچه ها. قطار داره حرکت می کنه. بجنبید.