آموزش نقاشی، سفال گری، تئاتر و نمایش خلاق. دبستان گلبان خرد

آموزش نقاشی، سفال گری، تئاتر و نمایش خلاق. توسط سرکار خانم ابراهیمی. پیش دبستانی و دبستان گلبان خرد. تابستان 1398

 

30