دسترسی به صفحه کلاس های واحد دخترانه

 

کلاس های واحد دخترانه
مقطع آموزگار  
اول - الف ورود به کلاس سرکار خانم طالبی.  
اول - ب سرکار خانم ایزدی.  
دوم - همبستگی سرکار خانم حبیب زاده.  
دوم - ب سرکار خانم شاهزمانی.  
سوم - الف سرکار خانم نظری.  
سوم -  ب سرکار خانم شور شینی.  
چهارم سرکار خانم زهرا لیلی.  
پنجم - الف ورود به کلاس سرکار خانم صفر زاده.  
پنجم - صداقت ورود به کلاس سرکار خانم مریم جعفری.  
ششم  ورود به کلاس سرکار خانم کیانی. سرکار خانم جلالی.  

 

 

39