بیانیه ماموریت و چشم انداز گلبان

تحقق رؤیای آینده ای اصیل، برای شهروندان فردای ایران زمین تعریف ماموریت و رسالت تیم مجموعه آموزشی گلبان خرد هست.