بیانیه ماموریت و چشم انداز گلبان

تحقق رؤیای آینده ای اصیل، برای شهروندان فردای ایران زمین به عنوان ماموریت و رسالت تیم مجموعه آموزشی گلبان خرد تعریف شده است.

باور ما بر این است که رؤیای حقیقی هر فردی، ماموریتی است که خداوند برای انجام آن اورا خلق کرده است. برای همین هم هر فردی در سودای رسیدن به آرزوی خود تلاش می کند. کشف استعدادها از طریق تقویت و تثبیت فرایند خودشناسی در بچه ها برای رسیدن به این هدف، رسالت مجموعه آموزشی گلبان خرد است.