عصب و عضله

هماهنگی عصب وعضله چیست؟ 
ارتباط وهمکاری سیستم عصبی ومرکزی درجریان یک فعالیت وحرکت بخصوص باعضلات وسایراندامهای بدن راهماهنگی عصبی میگویند.

دردوران طفولیت این هماهنگی ضعیفتراست، به همین دلیل است که به وضوح دیده میشه عدم تعادل درراه رفتن ،پرشهاوسایرحرکات،باورودبه مراحل بعدی رشداین هماهنگی عصب وعضله بهبودیافته وتوانائیهای حرکتی وتعادلی افزایش یافته، ازاین مرحله به بعدمیتوانیم باتمرکزبیشتری وباانجام تمرینات مفیدی این هماهنگی عصب وعضله راافزایش داد.پس به این نتیجه میرسیم وقتیکه درانجام دادن یک حرکت هماهنگی عصب وعضله وجودداشته باشد وبین اعصاب وعضله پیامی ردوبدل شودوآن حرکت درحداقل زمان انجام شودوبه موقع انجام شود آن وقت است که هماهنگی بین عصب وعضله وجوددارد.

یکی ازجعوامل مشکلات حرکتی وحتی اختلالات آموزشی عدم هماهنگی بین عصب وعضله است، باتوجه به مهم بودن این امرمدارس وپیش دبستانیهای پویاوفعال دراین زمینه اقدام به برگزاری حیاط پویاوبرگزاری شادگاههانمودند،وحتی همراه باکلاسهای بازی که اولین گام موثر دراین امرخطیراست این شادگاهها که همراه باهیجان وشادیست وجذب کودکان ودانش آموزان عزیزرابه همراه دارد، هدف والائی رادنبال میکند.آن هم طراحی بازیهای مختلف جهت هماهنگی عصب وعضلات نازنین کودکان سرزمینمان،شایدبرایتان تعجب آورباشد که خاک بازی درکنترل عصب وعضلات کودکان مااثردارد،موهبتیکه کودکان آپارتمان نشینزآن بی بهره اندویاحتی بازی میخ وچکش ،البته چکش ومیخ کودکانه وحتی بازیهای نوین امروزی به نام لیوان چینی که شکرخدادرمدارسی که رویکردهای نوین آموزشی رادنبال میکننداین موارداجرامیشودحتی خاک بازی که شاخه های آن سفال وماسه بازی است.
20