ال بی دی چیست؟ (LBD)

مجهز به کامل ترین ابزار ال بی دی و آخرین متد ها و رویکردهای تکنولوژی آموزشی

( LBD - Learn By Doing )


دبستان وپیش دبستان گلبان خرد
اتاق  LBD گلبان خردتلفیقی ازرویکردها نوین آموزشی است همراه بااستانداردهای مربوطه،دراتاق LBDکودکان بافضائی شادوجذاب روبرومیشونددرابتدای ورودرنگهای شادوچشم نوازنگاه کودکان رابه سوی خودجذب میکنددراین اتاق زندگی جریان داردکودک می آموزدکشف کردن راوبه چالش کشیده میشودآن نورونهای خاکستری کودکانه اش.
استقلال وازطرفی حس همکاریشان تقویت میشوددوحسهائیکه همانندسنگ وشیشه اندواین خاصیت ودلربائی اتاق LBD است که این دوحس رابه زیبائی درکنارهم تقویت میکند، چه میکنداین رویکروهای نوین آموزشی، کودکان تاانتهااحساس خستگی ودلزدگی ندارندچراکه هرگوشه ای ازاین فضای آموزشی چشم نوازیهای خاص خودش راداردومحتوای زیبای آموزشیش را،لطفانگاه زیبایتان راباماهمراه کنیدباعکسهاوتصاویراتاق مربوطه

43