تکمیل فایل PDF ثبت نام، پس از انجام مصاحبه و پذیرش قطعی

دریافت فایل PDF ثبت نام قطعی،

تکمیل این فرم پس از انجام مصاحبه و پذیرش قطعی در مجموعه گلبان خرد الزامی می باشد.