منتخب جشن پیش دبستان پایان سال 1398.

گالری تصویر منتخب جشن پایان سال 1398  پیش دبستان در سالن صلح و دوستی.

دسته جمعی پیش دبستان. 1398

به مرور تقدیم نگاه شما می کنیم.

 

دسته جمعی پیش دبستان. 1398
جشن پایان سال 1398. پیش دبستان. سالن صلح و دوستی

 


 

جشن پایان سال 1398
جشن پایان سال 1398. پیش دبستان. سالن صلح و دوستی

 


 

تئاتر جشن پایان سال 1398
جشن پایان سال 1398. پیش دبستان. سالن صلح و دوستی

 


 

دو نوازی. نوازندگی پیش دبستان. سالن صلح و دوستی
نوازندگی پیش دبستان. سالن صلح و دوستی

 


 

سرود ایران . پیش دبستان. سالن صلح و دوستی
سرود ایران . پیش دبستان. سالن صلح و دوستی

 


 

سوگند صلح و دوستی. پیش دبستان.
سوگند صلح و دوستی. پیش دبستان.

 


 

غنچه های هلال پیش دبستان. سالن صلح و دوستی.
غنچه های هلال پیش دبستان. سالن صلح و دوستی.

 

17