دبستان گلبان خرد در جشنواره نرمش صبحگاهی

در جشنواره نرمش صبحگاهی دبستان گلبان بخاطر این اجرا موفق به کسب رتبه استانی شده است.