مهارت های حسی حرکتی

زندگی کودکان در سالهای اولیه مملو از تجارب حسی مختلف می باشد، فرزندان شما در مدرسه شاد گلبان خرد می توانند با برنامه های مختلف ین مهارت های حسی حرکتی را درک و تقویت کنند.