مهارت های حسی و حرکتی

مهارت های حسی و حرکتی

سراسر زندگی کودکان در سال‌های اولیه مملو از تجارب حسی می باشد.کودکان از بدو تولد از طریق لمس، چشیدن،دیدن،بوییدن و شنیدن در مورد دنیای اطراف خود فرا می‌گیرند.به عبارتی این تجارب و فعالیت‌های حسی امری قطعی برای تکامل مغز میباشد…

مهارت های حسی حرکتی

زندگی کودکان در سالهای اولیه مملو از تجارب حسی مختلف می باشد، فرزندان شما در مدرسه شاد گلبان خرد می توانند با برنامه های مختلف ین مهارت های حسی حرکتی را درک و تقویت کنند.