اولین جلسه تعاملی اولیا و مربیان دبستان گلبان خرد با هدف بهبود فرایند برنامه ریزی و کسب نظرات نمایندگان اولیای دبستان گلبان خرد در روز شنبه هشتم آبان ماه انجام پذیرفت