دو قلو ها

داستان دو قلو ها

 به همسرم گفتم دقت کردی جدیدا، مدرسه ها بیشتر شبیه خونه های آپارتمانی مثل قوطی کبریت، نقلی و بی روح شدن ؟!! برای همین هم دنبال یه مدرسه متفاوت می گشتیم، خانه دوم بچه هامون که رؤیاهای اصیل آیندشون، در اونجا بنا می شه. مدرسه باید با صفا باشه، که حس یه مدرسه ی واقعی را هم داشته باشه. مدرسه ای که بچه ها توش حسابی شادی کنن؛ سخت گیری و افراط وتفریط هم تو کارشون نباشه. خلاصه مدرسه ای که وجودشو داشته باشه، نه اینکه فقط موجود باشه !!! تازه چالش اصلی خیلی از خانواده ها وقتی شروع می شه که مثل بچه های خودمون، دوقلو یا خواهر برادری هم باشن؛ در واقع هزینه هاشون دو برابر می شه.