اتاق بازی

اتاق بازی یکی از رویکرد های نوین آموزشی د رمدرسه گلبان خرد است در این مجموعه مهارت هوش افزایی و مهارت های جسمی حرکتی و فرآیند های مهم آموزشی و پرورشی با نوگلان عزیز ضصورت میگیرد.