هوش های هشتگانه گاردنر

هوش های هشتگانه گاردنر

کودکان ما دارای ضریب هوشی های متفاوتی هستند. همین تمایز نوع ضریب هوشی است که دنیای کودکان را انقدر جذاب و متفاوت و متنوع کرده است.در این مقاله به انواع ضریب های هوشی در کودکان می پردازیم.

مهارت های حسی حرکتی

زندگی کودکان در سالهای اولیه مملو از تجارب حسی مختلف می باشد، فرزندان شما در مدرسه شاد گلبان خرد می توانند با برنامه های مختلف ین مهارت های حسی حرکتی را درک و تقویت کنند.