جشن شروع سال تحصیلی

جشن شروع سال تحصیلی

به استقبال سال نو می رویم با دانش آموزان مدرسه شاد گلبان خرد

 تعمیرات مدرسه

تعمیرات مدرسه

تعمیرات مدرسه گلبان خرد، مدرسه را مکانی بهتر برای زیستن تبدیل میکنیم.