هوش استرنبرگ(هوش موفقیت)

هوش استرنبرگ(هوش موفقیت)

از نظر استرنبرگ هوش مجوعه ایی از توانایی ها برای رسیدن به موفقیت است که تحت تاثیر عوامل اجتماعی و محیطی نیز هستند. برای درک بهتر این موضوع باید تعریفی مناسب برای الف-توانایی ب-موفقیت  ارائه بدهیم. الف-توانایی یا توانمند قبل…

 هوش های هشتگانه گاردنر

هوش های هشتگانه گاردنر

کودکان ما دارای ضریب هوشی های متفاوتی هستند. همین تمایز نوع ضریب هوشی است که دنیای کودکان را انقدر جذاب و متفاوت و متنوع کرده است.در این مقاله به انواع ضریب های هوشی در کودکان می پردازیم.