طبیعت پاک، زمین پاک با اکوبریک(ecobrick)

دبستان گلبان خرد با رویکرد مهارت محور خود در زمینه ترویج و نهادینه کردن حفاظت و حراست از محیط زیست در دانش آموزان با نزدیک شدن به روز طبیعت اقدام به تولید محتوا توسط نمایش عروسکی و همکاری دانش آموزان با موضوع اکوبریک و تهیه آن نموده است.

بهار 1400