سسله جلسات و کارگاه های آموزشی دبستان گلبان خرد با موضوع تربیت جنسی هر هفته سه شنبه ها

به صورت حضوری و غیر حضوری جهت افزایش آگاهی والدین و مهارت افزایی

و ارتباط صحیح و موثر والدین و فرزندان برگزاری می گردد.